symfony/serializer Security Advisories for v4.2.3 (1)