symfony/serializer Security Advisories for v4.1.11 (1)