symfony/serializer Security Advisories for v4.2.2 (1)