symfony/serializer Security Advisories for v4.1.10 (1)