symfony/serializer Security Advisories for v4.2.1 (1)