symfony/serializer Security Advisories for v4.1.9 (1)