symfony/serializer Security Advisories for v4.2.0 (1)