symfony/serializer Security Advisories for v4.1.8 (1)