symfony/serializer Security Advisories for v4.1.7 (1)