symfony/serializer Security Advisories for v4.1.6 (1)