symfony/serializer Security Advisories for v4.1.5 (1)