symfony/serializer Security Advisories for v4.1.4 (1)