symfony/serializer Security Advisories for v4.1.3 (1)