symfony/serializer Security Advisories for v4.1.2 (1)