symfony/serializer Security Advisories for v4.1.1 (1)