symfony/serializer Security Advisories for v4.1.0 (1)