symfony/serializer Security Advisories for v4.1.0-BETA3 (1)