symfony/serializer-pack

A pack for the Symfony serializer

v1.0.1 2017-12-12 01:48 UTC