symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.11 (4)