symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.10 (4)