symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.3 (4)