symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.9 (4)