symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.8 (4)