symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.7 (4)