symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.6 (4)