symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.5 (4)