symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.4 (4)