symfony/http-foundation Security Advisories for v3.0.3 (4)