symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.7 (4)