symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.6 (4)