symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.4 (4)