symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.3 (4)