symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.2 (4)