symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.0 (4)