symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.13 (4)