symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.12 (4)