symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.11 (4)