symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.10 (4)