symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.9 (4)