symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.8 (4)