symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.5 (4)