symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.4 (4)