symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.3 (4)