symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.1 (4)