symfony/http-foundation Security Advisories for v2.6.11 (3)