symfony/http-foundation Security Advisories for v2.6.10 (3)