symfony/http-foundation Security Advisories for v2.6.8 (3)