symfony/http-foundation Security Advisories for v2.6.6 (3)