symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.7 (4)