symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.6 (4)